GK TEMİNİ BAŞVURU

KILAVUZU

2018

BAŞVURULAR 26 HAZİRAN-05 TEMMUZ 2018 TARİHLERİ ARASINDA

KARAKOÇAN İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINA YAPILACAKTIR.

YAZIŞMA ADRESİ

KARAKOÇAN İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI


 

İNTERNET ADRESİ

(www.karakoçan.qov.tr.)

TELEFON NUMARASI


 


 


 

İÇİNDEKİLER

YASAL DAYANAKLAR

 1. GÖREVLENDİRME YERİ VE TANIMI

c. MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ

ç. SINAV TARİHLERİ

 1. ARANACAK ŞARTLAR

 2. MÜRACAATTA İSTENECEK BELGELER

 3. Fiziki YETERLİLİK TESTİ

 4. MÜLAKAT SINAVI

Ğ. SEÇME VE DEĞERLENDİRME

 1. YASAL DAYANAKLAR

  1. 442 sayılı Köy Kanunu,

  2. 09 Ocak 2008 tarihli ve 13105 sayılı Geçici Köy Korucuları Yönetmeliği.

  3. JGY 202-24 Geçici Köy Korucuları Yönergesi

  4. İçişleri Bakanlığının 26.04.2018 tarih ve 3033 sayılı "Bakan Oluru”

 2. GÖREVLENDİRME YERİ VE TANIMI:

Çeşitli sebeplerle azalan Güvenlik Korucusu (GK) sayılarının takviye edilmesi maksadıyla; Karakoçan İlçesine bağlı Tüm Köylerinde toplam (33) GK alımı yapılacaktır. GK'lar ilgili mevzuatla kendilerine verilen görevleri icra edecekler ve özlük işlemleri mülki idare amiri adına İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülecektir.

 1. MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar; duyurunun yapıldığı 26 Haziran 2018 tarihinden, 05 Temmuz 2018 günü mesai saati sonuna kadar yazılı dilekçe ile şahsen İlçe J.K.lığına yapılacaktır. Dilekçe ekine istenen belgeler konacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ç. SINAV TARİHLERİ:

GK adayları, Karakoçan Kaymakamlığınca oluşturulacak Heyet tarafından 09 Temmuz 2018 günü/günleri saat: 09.00'da Karakoçan kapalı spor Salonunda Fiziki Yeterlilik DeğerIendirme Testine (Spor Testi) tabi tutulacaktır. Fiziki Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylar 12 Temmuz 2018. saat: 09.00' da Karakoçan kapalı spor Salonunda mülakat sınavına alınacaktır. Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (Spor Testi) ve mülakata katılacak adaylar yanlarında nüfus cüzdanlarını getireceklerdir.

 1. GÖREVE ALINMADA ARANACAK ŞARTLAR:

 1. T.C. vatandaşı olmak,

 2. Erkek adaylar için Askerlik hizmetini yapmış olmak,Bayan adaylar için 22 yaşından küçük olmamak

3-35 Yaşından gün almamış olmak (26.06.1984 ve sonrası doğumlular)

 1. Okuryazar olmak,

 2. Kamu haklarından mahkûm bulunmamak,

6-Hali hazırda Karakoçan İlçesi ve köylerinde ikamet ediyor olmak,

7-5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216'ncı maddesinin 1'inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak,

 1. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

 2. 3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,

10-Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,

11-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak,

12-Siyasi parti üyesi olmamak,

13-Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak,

E. İSTENEN BELGELER:

1 . Nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli bir örneği ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,

 1. Diploma veya okuryazar olduğuna dair il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinden alınmış belge,

 2. Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge,

 3. Resmi kuruluşlardan alınmış, Güvenlik koruculuğu yapmasına ve silah kullanmasına mani bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu,

NOT: Sağlık Kurulu Raporu Sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanması halinde istenecek olup; Güvenlik koruculuğu yapmasına ve silah kullanmasına mani bir durum olması durumunda başvuran kişinin atama işlemi yapılmayacaktır.

 1. 6 adet vesikalık fotoğraf,

 2. Sabıka kaydı,

 3. Karakoçan İlçesi va köylerinin herhangi birinde ikamet ettiğini gösterir ll/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınmış ikametgâh belgesi.

(Müracaat ve sonrasında ibraz edilen tüm belgelerde sahtecilik yapıldığı tespit edilirse göreve son verilecek ve yasal işlem yapılacaktır.)

 1. FİZİKi YETERLİLİK TESTİ:

Adaylar; 09 Temmuz 2018 Cuma günü saat: 09.00' da Karakoçan kapalı spor salonunda ,Koşu, Mekik ve Şınav branşlarında Fiziki Yeterlilik Testine tabi tutulacaktır. Fiziki Yeterlilik Testi'nde ekte bulunan cetvel doğrultusunda puanlama yapılacaktır. Fiziki Yeterlilik Testi (Şınav, Mekik, Koşu) ortalaması en az 50 puan olacaktır. Bir branştan 40' ın altında puan alan aday başarısız sayılacaktır.

FİZİKl YETERLİLİK TESTİ (ŞINAV. MEKİK. KOŞU) PUAN TABLOSU EKTEDİR

 1. MÜLAKAT SINAVI:

Mülakat 12 Temmuz günü saat: 09.00' da Salonunda yapılacaktır. Mülakatta adaylar komisyon tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Ğ. SEÇME VE DEĞERLENDİRME:

Terörle mücadelede şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olanların 1' inci derece yakınları ile Gönüllü Köy Korucularından müracaat edenlere artı (5) puan verilecektir. Fiziki yeterlilik testi, mülakat ve verilecek artı puan adayların genel sıralamasını oluşturacak, komisyon tarafından yapılacak değerlendirme sonucu göreve alım işlemi yapılacaktır. Tüm kriterlerin değerlendirilmesi sonucu eşitlik durumunda eğitim, yaş, vücut kitle indeksi kriterlerine bakılacak, eşitliğin bozulmaması durumunda göreve alım işlemi kura ile belirlenecektir. Asil (33), yedek (33) GK adayı belirlenecektir. Sonuçlar kaymakamlık internet sitesinde açıklanacaktır.

Yeterli sayıda başarılı GK adayı olmaması durumunda yeniden değerlendirme yetkisi komisyona aittir.

MEKİK

TEKRAR SAY.

YAŞ GRUBUNA G RE PUAN

20 - 30

31-40

41-50

 

 

 

36 ve üzeri

100

 

 

 

 

 

35

98

 

 

 

 

 

 

96

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

32

92

 

 

 

 

 

31

90

100

 

 

 

 

30

88

98

 

 

 

 

29

86

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

27

82

92

 

 

 

 

26

80

90

100

 

 

 

25

75

88

98

 

 

 

24

70

86

96

 

 

 

23

65

 

 

 

 

 

22

60

82

92

 

 

 

 

55

80

90

 

 

 

20

50

75

88

 

 

 

19

45

70

86

 

 

 

18

40

65

 

 

 

 

17

 

60

82

 

 

 

16

30

55

80

 

 

 

15

25

50

75

 

 

 

14

20

45

70

 

 

 

13

15

40

65

 

 

 

12

10

 

60

 

 

 

11

 

30

55

 

 

 

10

 

25

50

 

 

 

 

 

20

45

 

 

 

 

 

15

40

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞINAV

TEKRAR SAY.

YAŞ GRUBUNA G RE PUAN

20 - 30

31-40

41-50

 

 

 

36 ve üzeri

100

 

 

 

 

 

35

98

 

 

 

 

 

 

96

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

32

92

 

 

 

 

 

31

90

100

 

 

 

 

30

88

98

 

 

 

 

29

86

96

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

27

82

92

 

 

 

 

26

80

90

100

 

 

 

25

78

88

98

 

 

 

24

76

86

96

 

 

 

23

74

 

 

 

 

 

22

72

82

92

 

 

 

 

70

80

90

 

 

 

20

68

78

88

 

 

 

19

66

76

86

 

 

 

18

 

74

 

 

 

 

17

62

72

82

 

 

 

16

60

70

80

 

 

 

15

55

68

78

 

 

 

14

50

66

76

 

 

 

13

45

 

74

 

 

 

12

40

62

72

 

 

 

11

35

60

70

 

 

 

10

30

55

68

 

 

 

 

25

50

66

 

 

 

 

20

45

 

 

 

 

 

15

40

62

 

 

 

 

10

35

60

 

 

 

 

 

30

55

 

 

 

 

 

25

50

 

 

 

 

 

20

45

 

 

 

 

 

15

40

 

 

 

 

 

10

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000 M. KOŞU

SÜRE (DK SN)

YAŞ GRUBUNA G RE PUAN

20 - 30

31-40

41-50

 

 

 

13 00

100

 

 

 

 

 

13 20

97

 

 

 

 

 

13 40

94

 

 

 

 

 

14 00

91

 

 

 

 

 

14 20

88

 

 

 

 

 

14 40

85

 

 

 

 

 

15 00

82

100

 

 

 

 

15 20

80

97

 

 

 

 

15 40

77

94

 

 

 

 

16 00

73

91

 

 

 

 

16 20

70

88

 

 

 

 

16 40

65

85

 

 

 

 

17 00

60

82

100

 

 

 

17 20

55

80

97

 

 

 

1740

50

77

94

 

 

 

18 00

45

73

91

 

 

 

18 20

40

70

88

 

 

 

18 40

35

65

85

 

 

 

19 00

30

60

82

 

 

 

19 20

25

55

80

 

 

 

1940

20

50

77

 

 

 

20 00

15

45

73

 

 

 

20 20

10

40

70

 

 

 

20 40

5

35

65

 

 

 

21 00

 

30

60

 

 

 

21 20

 

25

55

 

 

 

21 40

 

20

50

 

 

 

22 00

 

15

45

 

 

 

22 20

 

10

40

 

 

 

22 40

 

5

35

 

 

 

23 00

 

 

30

 

 

 

23 20

 

 

25

 

 

 

23 40

 

 

20

 

 

 

24 00

 

 

15

 

 

 

24 20

 

 

10

 

 

 

24 40

 

 

5

 

 

 

25 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAKOÇAN KAYMAKAMLIĞI GÜVENLİK KORUCUSU ALIMI İLANI

Karakoçan Kaymakamlık Makamından duyurudur.


 

Karakoçan İlçesi mülki sınırları içinde toplam (33) Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır.

 

İstekliler, İlçe Kaymakamlığı Resmi Internet Sitesinden (www. karakoçan.gov.tr),Karakoçan Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden ya da Karakoçan İlçe Jandarma Komutanlığından temin edecekleri Güvenlik Korucusu Alımı Başvuru Kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde müracaat edebileceklerdir.

 

 

 

 

İsteklilere İlanen Duyurulur.

 

 

KARAKOÇAN KAYMAKAMLIĞI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAY KİMLİK BİLGİLERİ: ADI - SAOYADI : BABA ADI : DOĞUM TARİHİ: ADRESİ:

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

S.NO

KRİTERLER

PUANLAMA

 

Sağlık Problemi Durumu

Sağlık problemi yok: (5) Sağlık Problemi var: (O)

 

5

2

Askerlik Durumu

Ya tı: 5 Ya madı: 0

 

5

3

Birinci derece Akrabalarındaki Asker/ Polis Durumu Var: (5) Yok : (0)

 

5

4

Fiziki Kabiliyet Durumu

Başarılı:(5) Başarasız: (O)

 

5

5

İkamet Ettiği Yerin Kritiklik Durumu

(Son on yılda meydana gelen olay sayısına göre)

Kritik: (5) Kritik değil (O)

 

5

6

Görev Yapacağı Bölgeyi ve Araziyi Ne Kadar Tanıdığı Bu Konuda

Güvenlik Kuvvetlerin Kılavuzluk Yapabilme Yeteneği Yapabilir: (5) Yapamaz: (0)

 

5

7

Adli Sicil Kaydı

Yok: (5) Var: (0)

 

5

8

Askerlik Hizmeti Sırasında Psikolojik Sorunu Veya

Kaydının Olup Olmadığı Yok: (5) Var: (0)

RI)M Takibi

o

5

9

Öğrenim Durumu

Üniversite: (5) Yüksekokul: (4) Ortaokul:(3)

Okur Yazar:(l)

 

2

3

4

5

10

Şehit Yakınlığı Durumu

Oğlu:(5) Kardeşi:(4) Yakın Akrabası:(3) Komşusu:(2) )

 

2

3

4

5

11

Yaş Aralığı

20-25 (5) 25-30 (4) 30-35 (3) 35-40 (2) 40 üstü (l)

 

2

3

4

5

12

Askerlik Hizmetindeki Görevi

Komando (5) Karakol (4) Muharip (3) Muhabere destek (2) Muhabere Hizmet Destek (l)

 

 

 

 

 

 

GÖKK Hizmetinde Bulunma Durumu

5 yıl ve üstü (5) 4 Yıl (4) 3 yıl (3) 2 Yıl (2) ı Yıl (1)

 

2

3

4

5

 

Görev Yapacağı Bölgede Kaç Yıldır İkamet Ettiği

5 yıl ve üstü (5) 4 Yıl (4) 3 yıl (3) 2 Yıl (2) ı Yıl (1)

 

2

3

4

5

15

GKK' ların Aday Hakkındaki Görüşü

15 Puan Üzerinden Değerlendirilecektir

 

16

İlçe Jandarma Komutanlığının Görüşü 15 Puan Üzerinden De erlendirilecektir

 

 

TOPLAM PUAN (100 üzerinden)

 

 

 

GÖR ŞLER

(UYGUN / UYGUN DEĞİL)

17

Kaymakamlık Görüşü

 

18

İlçe Jandarma Komutanlığının Görüşü

 

 

 

 

GENEL KANAAT

 

SONUÇ

C,KK OLUR

GKK OLAMAZ

 

 


 

 

T.C. KARAKOÇAN KAYMAKAMLIĞI 
Resmi İnternet Sitesi Bu site içerisinde yer alan metin ve görseller T.C. Karakoçan Kaymakamlığı tarafından sağlanmaktadır. Sitede yer alan veriler resmi nitelik taşımamaktadır.