T.C.
KARAKOÇAN KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
2001 MODEL CATERPILLAR MARKA PALETLİ EKSKAVATÖR İHALE İLANI
 
2001 Model Caterpıllar Marka Paletli Ekskavatör Satışı Yapılacaktır.
 
KARAKOÇAN KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞIN’DAN
            Karakoçan Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adına kayıtlı aşağıda teknik özellikleri yazılı 1 adet İş Makinesi Satışı, 16 Mayıs 2018 Çarşamba Günü Saat 14:00’da Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 18. maddesine göre Açık İhale Usulü ile satışı yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
a)      Adı               : Karakoçan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
b)      Adresi        : Hükümet Konağı Karakoçan
c)      Telefon No : 0 (424) 711 30 01
d)      Faks No      : 0 (424) 711 33 13
e)      Web Sitesi : www.karakocan.gov.tr
f)       İlgili Personelin Adı-Soyadı/Unvanı : Selçuk HAVUÇGİL – Birlik Müdürü
 
İHALE KONUSU TAŞINIR MALLARIN
Madde-1-
ARAÇLARIN ÖZELLİKLERİ
Cinsi
Paletli Ekskavatör
Markası
Caterpıllar
Modeli
2001
Yakıt Türü
Dizel
Çalışma Saati
 
Bulunduğu Yer
CAT Yetkili Servisi Borusan Elazığ Fırat Mühendislik
Geçici Teminat Oranı
% 10
İhale Tarih/Saat
16 Mayıs 2018 Saat 14:00
 
İHALENİN                            :
Madde-2-
a)      Yapılacağı Yer          :Karakoçan Kaymakamlığı Toplantı Salonu
b)      Tarihi ve Saati          :16 Mayıs 2018 Çarşamba Günü 14:00
 
İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
Madde-3- Açık İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin;
1- İhale tarihine göre 6 ay içinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerini gösterir belgeyi,
2- Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların, noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini,
3- Tebligat adresinin, iş veya ikametgâh adresinden farklı olması durumunda, tebligat adreslerini gösterir belgeyi,
4-  İhale dokümanını satın aldığına dair dekontu,
5- Kimlik fotokopisi,
İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
Madde-4- Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.
a)  4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.
b)   İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c)   İdarenin ihale yetkilileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
d)   İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
e)     (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
f)     (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).
4.2-İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.
     4.3-Ayrıca; İdarenin bünyesinde bulunan veya İdare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler, bu ihaleye katılamazlar.
     4.4-Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLEBİLECEĞİ VE SATIN ALINACAĞI YER
Madde-5- İhaleye katılacak olanlar, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı’nda ihale dokümanını görülebilir ve Birliğin Türkiye Ziraat Bankası Karakoçan Şubesinde bulunan 262 704 88 -5006 nolu hesabına 1.000,00-TL (BinTürkLirası) yatırarak satın alabilir.
GEÇİCİ TEMİNAT TUTARININ YATIRILACAĞI YER
Madde-6- İstekli teklif ettiği bedelin % 10 kadarını İdarenin T.C. Ziraat Bankası Karakoçan Şubesi nezdindeki 262 704 88 -5006 nolu hesabına havale edilerek dekontun ihale işlem dosyasına konulması gerekmektedir. İstekli aracı almaktan kaçınır ve 3 iş günü içerisinde teslim almaz ise teminat Birliğe gelir kaydedilir.
 
İHALE KONUSU MALIN GÖRÜLMESİ
Madde-7- İhale konusu iş makinesi, ihaleden önce istekliler tarafından Elazığ Malatya Çevre Yolu üzerinde bulunan Borusan Yetkili Servisi FIRAT MÜHENDİSLİK iş sahasında görülebilir.
 
DİĞER HUSUSLAR
Madde-8-
1-  Açık İhale Usulü ile sözleşme ve taahhüdün tümünün yapılmasına ait bütün vergi, resim, harçlar ve benzeri mali yükümlülüklerle sözleşme giderleri müşteriye aittir.
2-  Taşınır mala ait her çeşit vergi, resim, harç ve mali yükümlülükler müşteriye aittir.
3-  Taşıt ihalelerinde Taşım Alım ve Ek Taşıt Alım Vergisinin ödenmesinin gerektiği hallerde, müşteri tarafından verginin ödendiğini gösterir belgesinin işlemlerin tamamlanmasından önce ihaleyi yapan idareye ibraz edilmesi gerekmektedir.
 
                                                                                                          İLAN OLUNUR- 09.05.2018
 

T.C. KARAKOÇAN KAYMAKAMLIĞI 
Resmi İnternet Sitesi Bu site içerisinde yer alan metin ve görseller T.C. Karakoçan Kaymakamlığı tarafından sağlanmaktadır. Sitede yer alan veriler resmi nitelik taşımamaktadır.