YAKIT İDAREDEN 180 GÜN SÜRE İLE 1 ADET KAMYON VE 1 ADET KEPÇE KİRALAMA İŞİ
İHALE İLANIDIR.
(AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.)
                Karakoçan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
                Yakıt İdareden 180 Gün Süre İle 1 Adet Kamyon Ve 1 Adet Kepçe Kiralama İşi, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmenliği 18. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Madde 1-İdarenin
 
  1. Adresi Karakoçan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
  2.  Telefon ve faks numarası: 0 424 711 30 01 – 0 424 711 33 13
  3.  Elektronik Posta Adresi: karakocan@karakocan.gov.tr
  4. İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: www.karakocan.gov.tr
Madde 2-İhale konusu yapım işinin
  1. Niteliği, türü ve miktarı:
SNO.
İşin Cinsi
Birimi
Miktarı
1.
Yükleyici
(Lastik Tekerlekli + 100 HP + Maksimum 2 m3 + 2009 Model )
Saat
1.440
2.
Kamyon
(2009 Model + 120 HP Gücünde + 7 ton Kapasiteli)
Saat
1.440
 
  1. Yapılacağı yer: Karakoçan İlçe Merkezi  + Köyleri + Elazığ İl Sınırları
  2. İşe başlama tarihi: Sözleşme imzalandıktan sonra yer teslimi 3 (ÜÇ) gün içerisinde yapılacaktır.
  3. İşin süresi: 180 (YÜZSEKSEN) gündür.
Madde 3- İhalenin
  1. Yapılacağı yer: Karakoçan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı ihale ve toplantı salonu Hükümet Konağı Kat:2 Karakoçan / ELAZIĞ
  2. Tarihi ve saati: 16 Mayıs 2018 Çarşamba Günü Saat 14:30 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2- Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası belgesi.
4.1. 2.1 – Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve / veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1. 2.2 – Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. (2018 Yılına Ait)
4.1. 3 – Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza sirküleri.
4.1.3.1 – Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4- Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 nci maddesinin (a),(b), (c), (ç),(d),(e),(f),(g)ve(ğ)bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1. 5 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu (İÇ ZARFDA OLACAKTIR)
4.1. 6 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge(dekont/makbuz).  
4.1.9- Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ait beyanname.
4.1.10 - Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname.
4.1.11 - Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırmayacağına ilişkin taahhütname.
4.1.12- SSK borcu olmadığına dair belge. ( 30 gün içerisinde alınmış olacaktır.)
4.1.13- Vergi borcu olmadığına dair belge. ( 30 gün içerisinde alınmış olacaktır.)
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Mesleki ve Teknik Yeterliliğine ilişkin belgeler (İş Bitirme ve/ veya İş deneyim belgesi) İş bitirme belgesi istenmeyecektir.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
İş Deneyim Belgesi istenmeyecektir.
4.2.2– İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler; ihale konusu işi yerine getirmek için idarece şartnamesinde ön görülen personelleri istihdam edeceğine dair teknik personel taahhütnamesi verilecektir. (Taahhütname verilmesi yeterlidir.)
4. 3 - Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler; Söz konusu iş için çalıştıracağı araçlar için, Yapı Araçları Taahhütnamesi verilmesi, (Taahhütname verilmesi yeterli olacaktır.)
Madde 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
Madde 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
Madde 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, Karakoçan Resmi web sayfası, Karakoçan Hükümet Konağı İlan Panosunda, Karakoçan Belediye İlan Panosunda, Elazığ İl Özel İdaresi İlan Panosunda ve idarenin adresinde görülebilir ve 1.000,00 TL (BİN TÜRK LİRASI) karşılığı Karakoçan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresinden satın alınabilir. Şartname Bedelinin T.C. Ziraat Bankası Karakoçan Şubesi nezdindeki 262 704 88 - 5006 nolu hesaba yatırılması ve dekontunun ihale işlem dosyasına konulması gerekmektedir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
Madde 8- İhaleye Katılamayacak Olanlar
Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:
1. 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı tutuklu ve hükümlü bulunanlar.
2. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
3. İdarenin ihale yetkilileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
4. Birliğin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
5. (3) ve (4) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
6. (3), (4) ve (5) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları anonim şirketler hariç).
7. Kamu ihalelerine katılmaya yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar.
8.  Karakoçan ilçesi ve diğer Köylere Hizmet Götürme Birliklerinden daha önce iş almış ve süresi içerisinde işi tamamlayamadığından dolayı sözleşmesi feshi edilmiş olanlar ihaleye katılamazlar.
Bu yasaklamalara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
Madde 9. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karakoçan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresine elden teslim edilecektir.
9.1. Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere bizzat verilir. Son teklif verme saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 9.2. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.
Madde 10. İstekliler tekliflerini, BİRİM FİYAT şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle Birim Fiyat sözleşme imzalanacaktır.  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. İŞ KISMİ TEKLİFLERE KAPALIDIR.
Madde 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
Madde 12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
Madde 13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Madde 14-Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması
14.1- Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.          
14.2.Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.          
14.3. Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Bu saatten sona verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.           
14.4. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz 
Madde 15- Yazılı Teklif İstenmesi         
Açık ihale usulü ile yapılan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin ihalelerinde, teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir. Komisyonun bu kararı üzerine isteklilerin mevcut en düşük tekliften daha düşük teklif vermeleri gerekmekte olup, bu teklifi veremeyen istekli ihaleden çekilmiş sayılır. Bu aşamada verilen en düşük teklif komisyonca uygun bedel kabul edilebilir. İstekliler yazılı olarak oluşan en düşük tekliften daha düşük teklif vermez ise ihale komisyonu ihalenin iptaline karar verir. Üzerine ihale kalan istekli ile Birim Fiyat Bedel İşlere ait sözleşme imzalanacaktır.
Madde 16- Tekliflerin Geçerlilik Süresi
Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 17- İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi         
İhale dokümanında yer alan belgelerde ilgili birliğin gerekli gördüğü veya ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale, ihale saatinden önce birlik tarafından iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ihale ilanındaki usulle ilân edilerek duyurulur. İhalenin iptal edildiği ana kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce birlikten herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.
Madde 18- Fiyat Farkı: Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir.
Madde 19-    İdarenin serbestliği:
19.1-  İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
19.2- Köylere Hizmet Götürme Birliği 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu ve 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununda belirtilen yasak ve cezalara ilişkin hususlara tabi olup, diğer hususlara tabi değildir
Madde 20. Diğer hususlar:
20.1 Söz konusu iş Birim Fiyat olacak ve hak ediş ödemeleri buna göre yapılacaktır. Aritmetik hata yapmadan dolduracak ve kaşeleyip imzalayarak, teklif zarfı içerisinde idareye sunmak zorundadırlar.
20.7. İstekli söz konusu iş için teklif vermesi durumunda; İdari, teknik şartname, proje ve sözleşme tasarısında belirtilen tüm şartları peşinen kabul etmiş sayılır.
20.8. Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan teknik şartname bu işin ayrılmaz parçasıdır. İstekli teklif vermek suretiyle tüm şartları peşinen kabul etmiş sayılır.
20.9. İdarenin belirleyeceği tip ve özelliklerde 1 adet takım masa üstü bilgisayar ve 1 adet A3 yazıcı kapasiteli renkli yazıcı işyeri tesliminin yapıldığı gün İdare hizmetine sunmak zorundadır.
 
 
KARAKOÇAN KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNCE İLAN OLUNUR. 09/05/2018
 

T.C. KARAKOÇAN KAYMAKAMLIĞI 
Resmi İnternet Sitesi Bu site içerisinde yer alan metin ve görseller T.C. Karakoçan Kaymakamlığı tarafından sağlanmaktadır. Sitede yer alan veriler resmi nitelik taşımamaktadır.