KARAKOÇAN İLÇESİ YOĞUNAĞAÇ (GOLAN) GRUP YOLU 1. KAT ASFALT YAPIMI İÇİN STABİLİZE MALZEME TEMİNİ, MICIR TEMİNİ, SERME SULAMA SIKIŞTIRMA VE NAKLİ İŞİ İLE MEVCUT YOL SATHININ PROJESİNE UYGUN OLARAK GENİŞLETİLMESİ YAPIM İŞİ İHALE İLANIDIR. (YILLARA SARİ)
(AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.)

                Karakoçan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
                KARAKOÇAN İLÇESİ YOĞUNAĞAÇ (GOLAN) GRUP YOLU 1. KAT ASFALT YAPIMI İÇİN STABİLİZE MALZEME TEMİNİ, MICIR TEMİNİ, SERME SULAMA SIKIŞTIRMA VE NAKLİ İŞİ İLE MEVCUT YOL SATHININ PROJESİNE UYGUN OLARAK GENİŞLETİLMESİ YAPIM İŞİ, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmenliği 18. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Madde 1-İdarenin
 
  1. Adresi Karakoçan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
  2.  Telefon ve faks numarası: 0 424 711 30 01 – 0 424 711 33 13
  3.  Elektronik Posta Adresi: karakocan@karakocan.gov.tr
  4. İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: www.karakocan.gov.tr
Madde 2-İhale konusu yapım işinin
  1. Niteliği, türü ve miktarı:
İŞİN CİNSİ
MİKTARI
BİRİMİ
Elenmiş Çakıldan İstenilen Tiplerde Konkasörle Kırılmış Ve Elenmiş Asfalt Mıcırı Temini
2800
Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış Ve Elenmiş 25 mm (1 ")lik temel malzemesi temini
28000
Temel Malzemesi. Mıcır Nakli ve Fügüre bedeli
30800
Serme-Sulama Sıkıştırma
70000
Makine İle Tuvenan Kum Çakıl (Stabilize) Temin Edilerek. Tuvenan Kum Çakılın Taşınması (Stabilize Malzemenin hazırlanması veya temini. Araçlara yüklenmesi, nakliyesi, boşaltma ve her türlü gider dahil.)
42000
Q300 mm Spiral Sarımlı Hdpe Boru Döşenmesi (Boru Bedeli Nakli Yerleştirmesi Ve Her Türlü İşçilik Araç Gereç Dahil Kendinden Muflu)
240
Metre
Q200 mm Çelik Boru Döşenmesi (Boru Bedeli Nakli Yerleştirmesi Ve Her Türlü İşçilik Araç Gereç Dahil)
490
Metre
Q600 mm Spiral Sarımlı Hdpe Boru Döşenmesi (Boru Bedeli Nakli Yerleştirmesi Ve Her Türlü İşçilik Araç Gereç Dahil Kendinden Mufl )
180
Metre
Q800 mm Spiral Sarımlı Hdpe Boru Döşenmesi (Boru Bedeli Nakli Yerleştirmesi Ve Her Türlü İşçilik Araç Gereç Dahil Kendinden Muflu
120
Metre
Q1000 mm Spiral Sarımlı Hdpe Boru Döşenmesi (Boru Bedeli Nakli Yerleştirmesi Ve Her Türlü İşçilik Araç Gereç Dahil Kendinden Muflu)
180
Metre
Standart Trafik İşaret Levha Ve Direğinin (Galvanizli- Kgm Tip) Temini. İşyerine Nakli. Zemine Çakılması ve Levhanın Direğe Montajı (Her Türlü İşçilik Ve Gider Dahil)
400
Adet
Yol Güzergahında Her Türlü Zeminde Yol Genişletmesi, Yol Hendeği Kazılması, Palye Kesilmesi Ve Çıkan Malzemenin Dolguda Kullanılması Veya Depoya Taşınması (Her Türlü Gider Dahil)
107633
KM 8+960 1,5 X 1,5 Menfezin 3 Metre Uzatılması İşi (Malzeme İşçilik Nakliye Her türlü gider Dahil)
3
Metre
KM 11+440 1,5 X 1,5 Menfezin 5 Metre Uzatılması İşi (Malzeme İşçilik Nakliye Her türlü gider Dahil)
5
Metre
KM 15+870 2 X 2 Menfezin 5 Metre Uzatılması İşi (Malzeme İşçilik Nakliye Her türlü gider Dahil)
5
Metre
KM 16 + 620 1,5 X 1,5 Menfezin 5 Metre Uzatılması İşi (Malzeme İşçilik Nakliye Her türlü gider Dahil)
5
Metre
Her Cins Zeminde Yol Kenarı Hendeği Yapımı (50 Cm Derinlikli, 250 Cm Genişilikli,10 Cm Kalınlıklı, Beton, Kalıp, Çıkan Hafriyatın Yoldan Uzaklaştırılması Ve Her Türlü İşçilik Ve Gider Dahil)
8000
Metre
Taş Duvar Yapımı  (Harçlı Derzli)  ( Mazleme İşçilik Nakliye Her Türlü Gider Dahil )
51,2
M3
  1. Yapılacağı yer: Karakoçan İlçesi Yoğunağaç Grup Yolu
  2. İşe başlama tarihi: Sözleşme İmzalanmasına müteakip 10 (on) gün içerisinde yer teslimi Elazığ İl Özel İdaresi tarafından yapılacaktır.
İşin süresi: ÇALIŞILMAYAN GÜNLER DAHİL 274 (İKİYÜZYETMİŞDÖRTGÜN) gündür.
Madde 3- İhalenin
  1. Yapılacağı yer: Karakoçan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı ihale ve toplantı salonu Hükümet Konağı Kat:2 Karakoçan / ELAZIĞ
  2. Tarihi ve saati: 08 Ekim 2018 Pazartesi Günü SAAT: 15:00 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2- Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası belgesi.
4.1. 2.1 – Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve / veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1. 2.2 – Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. (2018 Yılına Ait)
4.1. 3 – Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza sirküleri.
4.1.3.1 – Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4- Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 nci maddesinin (a),(b), (c), (ç),(d),(e),(f),(g)ve(ğ)bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1. 5 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu (İÇ ZARFDA OLACAKTIR)
4.1. 6 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge(dekont/makbuz).  
4.1.9- Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ait beyanname.
4.1.10 - Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname.
4.1.11 - Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırmayacağına ilişkin taahhütname.
4.1.12- SSK borcu olmadığına dair belge. ( 30 gün içerisinde alınmış olacaktır.)
4.1.13- Vergi borcu olmadığına dair belge. ( 30 gün içerisinde alınmış olacaktır.)
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Mesleki ve Teknik Yeterliliğine ilişkin belgeler (İş Bitirme ve/ veya İş deneyim belgesi) İş bitirme belgesi vereceği Teklifin  % 50’inden az olmayacak şekilde aynı iş veya benzer işlere ait olacaktır
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ekinde yer alan AI KÖPRÜ VE VİYADÜK İŞLERİ, AII TÜNEL İŞLERİ veya AV KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı Ve Üstyapı İşleri), grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği Bölümü (Yapım işlerinde diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendislerin, diplomalarının aslını veya noter tasdikli suretlerini getirmek zorundadırlar.)
4.2.3– İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler; ihale konusu işi yerine getirmek için idarece şartnamesinde ön görülen personelleri istihdam edeceğine dair teknik personel taahhütnamesi verilecektir. (Taahhütname verilmesi yeterlidir.)
Adet
Pozisyonu
Mesleki Ünvanı
Mesleki Özellikleri
1
Şantiye Şefi
İnşaat Müh.
(Karayolları yol yapım inşaat tecrübesi asgari 3 yıl)
2
Harita Teknikeri
Harita Teknikeri
 
3
Nivocu
Topograf
 
4. 3 - Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler; Söz konusu iş için çalıştıracağı araçlar için, Yapı Araçları Taahhütnamesi verilmesi, (Taahhütname verilmesi yeterli olacaktır.)
Cinsi
Çeşidi
Adedi
Kapasitesi
Ekskavatör
Paletli
3
En Az 20 Tonluk
Dozer
 Paletli
1
İmalat Gerekliliğinde  
Greyder
 
2
İdarenin İstediği Tip ve Modelde
Arazöz
 
2
 İdarenin İstediği Tip ve Modelde
Silindir
Titreşimli
2
İdarenin İstediği Tip ve Modelde
Kamyon
Damperli
5
 İdarenin İstediği Tip ve Modelde
Beko Loder
Kanal Kazıcı ve Yükleyici
1
 İdarenin İstediği Tip ve Modelde
 
Madde 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
Madde 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
Madde 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, Karakoçan Resmi web sayfası, Karakoçan Hükümet Konağı İlan Panosunda, Karakoçan Belediye İlan Panosunda, Elazığ İl Özel İdaresi İlan Panosunda ve idarenin adresinde görülebilir ve 5.000,00 TL (BEŞBİN TÜRK LİRASI) karşılığı Karakoçan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresinden satın alınabilir. Şartname Bedelinin T.C. Ziraat Bankası Karakoçan Şubesi nezdindeki 262 704 88 - 5006 nolu hesaba yatırılması ve dekontunun ihale işlem dosyasına konulması gerekmektedir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
Madde 8- İhaleye Katılamayacak Olanlar
Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:
1. 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı tutuklu ve hükümlü bulunanlar.
2. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
3. İdarenin ihale yetkilileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
4. Birliğin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
5. (3) ve (4) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
6. (3), (4) ve (5) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları anonim şirketler hariç).
7. Kamu ihalelerine katılmaya yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar.
8.  Karakoçan ilçesi ve diğer Köylere Hizmet Götürme Birliklerinden daha önce iş almış ve süresi içerisinde işi tamamlayamadığından dolayı sözleşmesi feshi edilmiş olanlar ihaleye katılamazlar.
Bu yasaklamalara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan birim üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
Madde 9. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karakoçan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresine elden teslim edilecektir.
9.1. Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere bizzat verilir. Son teklif verme saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 9.2. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.
Madde 10. İstekliler tekliflerini, Birim Fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle Birim Fiyat sözleşme imzalanacaktır.  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
Madde 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
Madde 12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
Madde 13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Madde 14-Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması
14.1- Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.          
14.2.Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.          
14.3. Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Bu saatten sona verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.           
14.4. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz 
Madde 15- Yazılı Teklif İstenmesi         
Açık ihale usulü ile yapılan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin ihalelerinde, teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir. Komisyonun bu kararı üzerine isteklilerin mevcut en düşük tekliften daha düşük teklif vermeleri gerekmekte olup, bu teklifi veremeyen istekli ihaleden çekilmiş sayılır. Bu aşamada verilen en düşük teklif komisyonca uygun bedel kabul edilebilir. İstekliler yazılı olarak oluşan en düşük tekliften daha düşük teklif vermez ise ihale komisyonu ihalenin iptaline karar verir. Üzerine ihale kalan istekli ile Birim Fiyat İşlere ait sözleşme imzalanacaktır.
Madde 16- Tekliflerin Geçerlilik Süresi
Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 30(Otuz) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 17- İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi         
İhale dokümanında yer alan belgelerde ilgili birliğin gerekli gördüğü veya ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale, ihale saatinden önce birlik tarafından iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ihale ilanındaki usulle ilân edilerek duyurulur. İhalenin iptal edildiği ana kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce birlikten herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.
Madde 18- Fiyat Farkı: Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir.
Madde 19-    İdarenin serbestliği:
19.1-  İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
19.2- Köylere Hizmet Götürme Birliği 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu ve 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununda belirtilen yasak ve cezalara ilişkin hususlara tabi olup, diğer hususlara tabi değildir
Madde 20. Diğer hususlar:
20.1 Söz konusu iş Birim Fiyat olacak ve hak ediş ödemeleri buna göre yapılacaktır. Aritmetik hata yapmadan dolduracak ve kaşeleyip imzalayarak, teklif zarfı içerisinde idareye sunmak zorundadırlar.
20.2. Söz konusu yapım işi 2018 - 2019 yılı Elazığ İl Özel İdaresi yatırım programı kapsamında yapılmaktadır. Ödeneği 2018 - 2019 İl Özel İdaresi tarafından tahsis edilecektir.
20.3. Ödeneğin tahsis edilme süresi işin bitim tarihinden sonraya kalması halinde yüklenici firma ödeneğin tahsis edilmesini beklemek zorundadır.
20.4. Bekleme süresi boyunca herhangi bir fiyat farkı veya gecikme cezası bedeli v.s. fark talep edilmeyecektir.
20.5. İstekli iş için fiyat vermesi durumunda tüm İdari - özel teknik şartname ve sözleşme tasarısında belirtilen tüm şartlar peşinen kabul etmiş sayılır.
20.6.  Yüklenici söz konusu iş kapsamında, yürürlükte olan ve yürürlüğe girecek tüm mevzuat hükümlerine uymayı peşinen kabul eder.
20.7. Kontrol hizmetlerinin yürütülmesi için kontrollük teşkilatının ihtiyaç duyduğu ulaşım araçlarını bedelsiz temin etmek zorundadır. Bu amaçla kontrolluk teşkilatı için nitelikleri idarece uygun bulunacak 2 Adet binek araç (araç maks 1 yaşında olacak olup işin başından sonuna kadar çalışılmayan günlerde dahil olmak üzere idarenin hizmetinde kalacaktır.)  tahsis edilecek olup, bu araçların her türlü işletme masrafı (yakıt aylık araç başı 600 lt olacak, kasko, bakım vs. giderleri) yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici bu hizmeti karşılamaması ve aksatması durumunda günlük kira bedeli piyasa araştırması yapılarak, akaryakıt bedeli pompa satış fiyatı üzerinden hakkedişlerinden kesinti yapılacaktır. Yüklenici bu kesintiyi ve bu hizmeti karışılmayı kabül ve taahhüt eder.
20.8. İdarenin belirleyeceği tip ve özelliklerde 1 adet takım masa üstü bilgisayar ve 1 adet A3 yazıcı kapasiteli renkli yazıcı işyeri tesliminin yapıldığı gün İdare hizmetine sunmak zorundadır.
20.9. Teknik şartname İdari Şartnamenin ve sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır. Tüm İmalatlar Teknik şartnamede belirtilen usul ve esaslara göre yapılacaktır.  
20.10. İstekli teklif vermekle tüm şartları peşinen kabul etmiş sayılır.
 
 
İLAN OLUNUR. 01.10.2018
 
 

T.C. KARAKOÇAN KAYMAKAMLIĞI 
Resmi İnternet Sitesi Bu site içerisinde yer alan metin ve görseller T.C. Karakoçan Kaymakamlığı tarafından sağlanmaktadır. Sitede yer alan veriler resmi nitelik taşımamaktadır.